کد جاوا وبلاگ

به نام خدا

نمایی از تابلو مشهور به غسل تعمیدحضرت عیسی علیه السلام زمانه ای غریب است،ساعت هاوقت رادیووتلویزیون ودستگاه های ارتباطی به آمدن ونیامدن سرمربی برای یک تیم باشگاهی تلف وبه بدترین وضع به نابودی می رودیابه آمورش آشپزی غذاهایی که معلوم نیست موادآنها درسبدکدام خانواده پیدامی شودویابه دورهم جمع شدن وخوش وبش های بی ربط مجریان آنچنانی و کلمات سخیف وفاقدهرگونه ارزش،آنوقت برنامه سازان فرهنگی برای یک دقیقه وقت بیشتر ویاچندسطرمقاله معتبرعلمی بایدبه دنبال ثانیه هاوسردبیرهااتاق به اتاق بدوند.زمانه ای غریب است که به نشان دادن یک نظرسنجی سطحی یابهانه ی هراتفاقی تمام دستگاه های سمعی و بصری کشورردیف می شوندتانامشان درفهرست اولین هاباشد،رسانه های مکتوب جانفشانی هامی کنند،شبکه های تلفن همراه ماراتن پیامک می گذارند،بانک ها پیام بازرگانی فرهنگی می دهند،آنوقت درشب مشهور به میلاد مسیح که سلام ودرودبی کران خدابراوباد،همه غمبادگرفته،وقت برای برنامه ای نیست،نشریات جا ندارند،ضرورت ندارد،راستی محرم است!نه انگارکه همین چهارشب پیش که اتفاقاًمصادف باشهادت امام سجادعلیه السلام بود،آقایان فرهیخته ومحرم دوست درتب وتاب برگزاری شب یلداسراپاغرق نشاط بودند،ازسنت های ایرانی می گفتندوآنچه که به گوششان نرسیدفریادبود.قبول؛سکوت می کنیم،اصلا به روی خودمان هم نمی آوریم که چگونه بعد از عاشوراتمام همّ خودرا به نشاط اجتماعی دادیدوگوش هایتان رابرهروصیت ونصیحتی بسته نگاه داشتید،ولی شما رابه خدا به خودتان برگردیدوکمی ازاین نادان فرض کردن خیل ملت کوتاه بیایید.می گوییداین نگارنده فلک زده چه می گوید؛خوب ازاونشنوید؛مگرنه اینست که عیسی علیه السلام همان کسی است که حضرت حق جل و اعلی سی و پنج مرتبه درجای جای قرآن نام مبارک اورابه قلب نارنین پیامبراسلام صلوات الله علیه وآله نازل کرده است،مگر نه اینکه اوهمان پیامبری ست که دردوران جهل ونکبت ونخوت مغضوب ترین اقوام بشری باپیام صلح وراستی وبراساس معجزات استواربرپاکی و پاکدامنی ازآن بانوی نمونه ی پارسای عالم وپرهیزگاران تاریخ بشریت پابه عرصه ی وجودگذارده.مگرنه آنکه تبلیغ و راستی وبشارات وانذارهای عیسی علیه السلام زمینه سازظهوروپیدایش اسلام و اکمال انسانی گردیده است.مگرنه این اینست که وجود نازنین آن پیامبررحمت تاریکی پنهان وآشکارعلمای بی عمل یهودآن عصررادردایره کلمات انورومعجزات عیسوی اش به روشنی درمقابل دیدگان جهانیان قراردادتابداننددرچه ننگ ونکبتی زیست می کنند.مگرنه اینکه به دمیدن انفاس قدسی او،مردگان جاهل وکوردلان روزگارحیات دوباره یافتند.مگرنه اینکه این ایثارهاتاآنجاپیش رفت که جسم وجانش درمعرض تعرض دشمنان دون سفت وکوردل یهودقراربگیرد،که گمان کننداورابه صلیب کشیده اندومگرنه آنکه اوهمان کسی است که خداوندازمکردشمنانش به خودپناهنده اش کردو به عنوان اولین جسم زمینی اورابه عالم بالابردتابه اعتقادماباشدآنروزی که دررکاب منجی کل به نجات بشریت بشتابد.مگرنه آنکه اوهمان کسی است که ظهورش زمینه سازظهورپیامبررحمت صلوات الله علیه آله شدوغیبتش،نشانه ای آشکارازقدرت الهی وزمینه سازغیبت حضرت بقیه الله ارواحنافداه.باید به دست اندکاران فرهنگی کشورنهیبی بلند گفت ازاین جفاکه درحق پیامبران الهی علیهم صلوات الله اجمعین روامی دارند،تا درنظر آیدکه گویی آنها نیزباید مسلمان سجلدی می بودندتامورد توجه آقایان قراربگیرند واز باب احسانشان تیمنی هم به نام مبارک ایشان شودوتازه ازاین رهگذز هم تنهاتبریکی به مسیحیان عایدی مان خواهد بود.اشتباه نشود نمی گوییم چراجشن کریسمس نمی گیرید،این بی توجهی به منزلت آن بزرگوار است که فریادقلم رادرآورده،که ای بسیاری جشن های خودمان که شما بانی آن می شوید،ازسرمان هم زیاده است و نمی دانیم عذابشان رابه کجا بایدببریم.انبوهی خجالت وتأسف ازاین بی دقتی وبی مسولیتی دراقامه نام انبیاء الهی.ای کاش اندکی بیاندیشیم که زیستن امروزمان درسایه شعارهای آزادی خواهانه وبرگرفته ازمکتب الهی به جانفشانی وایثارپیامبرانی است که هرآنچه داشتنددرراه هدایت بشرواصلاح جامعه و رسیدن ندای پاکی به گوش آحادبشرمادام که زمین برقراراست،درطبق اخلاص گذاردندواینک ما،درسایه امنیت برگرفته ازمبانی حقیقی الهی به امن وآرامش روزگار سپری می کنیم که اگرقراربود اسلام به مردمان جاهل سیاه دل آن روزگاران نازل شودامروزاثری ازنام آن هم باقی نمانده بود.تکریم وادای احترام وتوجه به ابعاد وجودی انبیاء الهی ازتوصیه های اهم وموردتاکیدهمه عالمان اسلامی ست و بی شک انبیاءومعصومین،چراغ راه ماوسرمشق زندگی مان بوده وخواهندبود.نگارنده ضمن ابرازشرمندگی ازمحضرآن نبی بزرگ الهی عرض می کنم سلام برشماآنروزکه به اعجاز،متولدشدید،آنروزکه به اعجاز،درگهواره تکلم کردیدوآنروز که به اعجاز،به محضرپروردگارتان شتافتید.امیدآنکه مشمول دعای خیر حضرت عیسی مسیح علی نبیناو آله وعلیه السلام قراربگیریم تاازمردمانی باشیم که توفیق درک وجود واقامه نمازش به امامت حضرت صاحب روحی فداه را یافته اند. ان شاء الله.


نوشته شده در  یکشنبه 90/10/4ساعت  4:53 صبح  توسط عدالت جویان نسل بیدار 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی4
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی 3
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی 2
اخلاق انسانی،انسان اخلاقی 1
دوباره نسیم ...
[عناوین آرشیوشده]